Brug af baner, driving range og putting green

Lübker Golf Klub ordens- og etiketteregler

Alle medlemmer af Lübker Golf Klub forventes at have læst og overholde nærværende Ordens- og Etiketteregler.

Spil på banerne i Lübker Golf Klub er underkastet The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew’s golfregler, herunder R&A/DGU’s Ordens- og Etiketteregler samt de alment gældende etiketteregler.

Golf spilles for det meste uden, at der er en dommer til stede. Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre spillere og at spille efter reglerne. Alle spillere bør opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd til alle tider. Dette er golfspillets ånd!

Banelukninger og aktuelle informationer er vist på lokale opslag, på Lübker Golf Klub’s hjemmeside – www.lubker.com – samt under beskeder i Golfbox. Det er spillernes ansvar at læse informationerne før start på runden påbegyndes.

Natur ved Lübker

Spil på 18-hullers og 9-hullers bane samt Par-3 bane

Ved spil på banerne skal der altid udvises størst muligt hensyn, og spillere skal beskytte banerne samt vores træningsanlæg.

Nedenstående regler er derfor gældende, uanset om du spiller 9-hullers, 18-hullers eller Par 3 bane eller befinder dig på træningsområderne eller putting green.

 • Nedslagsmærker på greens skal straks rettes op
 • Turf på fairways skal altid lægges på plads
 • Bunkers skal altid rives for både fodspor og andre ujævnheder, så sandet ligger jævnt
 • Riverne skal lægges tilbage i bunkers i spilleretningen
 • Hulkanter på green skal altid beskyttes – undgå at træde tæt på hulkanten og vær forsigtig med håndtering af flagstangen samt opsamling af bolden fra hullet
 • Flagstænger skal altid forsigtigt løftes, lægges og genplaceres med hånden, så der ikke sker skade på hulkant eller green
 • Alt affald, cigaretskodder, papir, flasker m.v. skal altid smides i de opstillede skraldespande eller medtages i golfbaggen
 • Spil på banen finder altid sted med start fra 1. tee på hhv. 18-hullers og 9-hullers banen
 • Anvisning for hvor på banen golf carts, el-golfvogne og trolleys må bruges skal følges. Golf carts skal køre/parkeres på stier/veje samt fairways – kørsel/parkering i første klipning kan være nødvendig under særlige omstændigheder. Kørsel med trolleys kan foretages overalt, dog aldrig i bunkers/wasteområder.
 • Greenkeeperne har fortrinsret på banen – afvent altid til der vinkes for videre spil
 • Starttid forudbestilles i tidsbestillingssystemet Gofbox – alternativt i Front Office
 • Alle medlemmer af klubben skal bære gyldigt medlemsbevis synligt på bag eller vogn, og alle greenfee gæster skal tilsvarende have en synlig gyldig greenfee kvittering
 • Greenfee gæster skal være aktive medlemmer af en golfklub, der er medlem af Dansk Golf Union eller af en tilsvarende international golf union
 • Ethvert medlem har før start pligt til at sikre sig, at medspillerne opfylder disse betingelser
fire mennesker der spiller golf ved søen

For at sikre en god oplevelse for alle, er det vigtigt, at der er opmærksomhed på spilletempoet

 • Der må ikke spilles i hold med mere end 4 bolde
 • En 2-bold har fortrinsret for en 3- og 4-bold og skal uopfordret lukkes igennem – i weekender har 2-bolde dog ikke fortrinsret
 • 1 bolde har ingen fortrinsret og skal lade enhver match gå igennem
 • Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis gruppen taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, skal den invitere gruppen bagved til gennemgang, Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart, at gruppen bagved kan spille hurtigere, skal den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem
 • Der udøves banekontrol på hele baneanlægget og alle træningsområder. Banekontrollens anvisninger skal til enhver tid følges
 • Hver spiller skal have et sæt golfudstyr på banen
 • Hvis en spiller tror at hans bold kan være tabt andre steder end i en straffeområde eller out of bounds, bør han spille en provisorisk bold for at spare tid
 • Undgå langsomt spil og unødvendige prøvesving samt støjende adfærd
 • Ved tåge er tee off aldrig tilladt, før man har en sigtbarhed på min. 250 m
 • Banen må ikke spilles ved frost og sne
 • Klubben forbeholder sig retten til at sammensætte bolde i de mest populære tidspunkter for spil på banen, primært weekender. Spillere, der bliver sat sammen med andre, vil altid få besked inden runden.
Lübker Trackman Range

Par-3 banen

 • Man kan spille banen rundt så mange gange, man vil – dog skal hullerne spilles i rækkefølge og spil på banen skal påbegyndes på hul nr. 1
 • Det er ikke tilladt at spille med træningsbolde
 • Det er ikke tilladt at bruge de enkelte huller som range huller, hvor man spiller til det samme hul med mange bolde

Driving range

 • Det er kun tilladt at slå ud fra de anviste udslagssteder og kun i retning ud på driving range
 • Boldkurvene skal altid stilles tilbage til boldmaskinen efter brug
 • Træningsbolde der måtte være gået i stykker skal smides i de opstillede skraldespande
 • Udslagsmåtterne må benyttes, selvom banen er lukket pga. frost, dog ikke bunker og greens

Øve-bunker og indspilsgreen

 • Der skal altid rives i bunkers efter brug
 • Det er ikke tilladt at bruge træningsbolde på indspilsgreen
 • Puttetræning på indspilsgreen bør så vidt muligt undgås – træning af indspil har fortrinsret

Putting Green

 • Det er ikke tilladt at øve indspil og chipping på de 2 putting-greens ved klubhuset
 • Flag skal løftes med hånden
 • Puttinggreens må ikke betrædes ved frost/sne

Klubhus, omklædningsrum, bar, restaurant og terrassen

 • Det er ikke tilladt at nyde medbragt mad- og drikkevarer på terrassen eller i klublokalerne – mad og drikkevarer skal købes i bar/restaurant eller køleskabet i vindfanget. Øl, vin og spiritus serveres ikke til personer under 18 år
 • Det er kun tilladt at færdes indendøre i golfsko med softspikes
 • Skabe i omklædningsrummene skal dagligt tømmes efter brug
Golfbane hos Lübker

Henstillinger fra Administration, Ordens- og Etiketteudvalg, banekontrol samt klubbens bestyrelsesmedlemmer skal altid efterleves

Medlemmerne har ansvar for, at deres gæster er bekendt med reglerne. Hvis et medlem har en gæst med, der bryder reglerne, fx undlader at betale greenfee, vil det kunne få konsekvenser også for medlemmet.

En gæst, der overtræder ordens- og etikettereglerne, kan uden varsel blive bedt om at forlade banen. Regelbryderens hjemmeklub vil få en påtale tilsendt indeholdende dato og tidspunkt samt oplysning om, hvilken regel der er blevet overtrådt. Betalt greenfee vil ikke blive refunderet, og gæsten vil få karantæne for spil på Lübker Golf Klub’s bane i 3 måneder - ved grov overtrædelse og gentagelse i 1 år.

Hvis den, der uden betaling af greenfee, spiller i selskab med et medlem af Lübker Golf Klub, opkræves medlemmet for den manglende greenfee betaling, hvis medlemmet er eller bør være bekendt med forseelsen.

I tilfælde af uregelmæssigheder anvendes følgende sanktionsmuligheder:

 • Henstilling
 • Advarsel/Karantæne
 • Bortvisning
Golf flag ved hul på golfbanen

Henstilling gives, når en spiller ikke iagttager almindelige hensyn til bane og/eller andre spillere, så som manglende genplacering af turfs, opretning af nedslagsmærke, rivning af bunker eller når der i øvrigt gøres skade på baneanlægget eller der udvises generende adfærd over for andre spillere. Henstillinger skal følges øjeblikkeligt.

Advarsel gives, når en spiller konkret overtræder nærværende ordens- og etiketteregler, eller når overtrædelsen er af alvorlig karakter, herunder negativ reaktion på vejledning fra påtaler (se under Henstilling). Ligeledes gives der påtale, når forseelsen er af sikkerhedsmæssig karakter. Påtaler indberettes til Ordens- og Etiketteudvalget.

Bortvisning sker, når en spiller ikke har lovlig adkomst til spil på banen, fx har karantæne for spil på anlægget. Ligeledes sker der bortvisning, når en spiller pådrager sig en gentagen påtale, eller når en forseelse har direkte sikkerhedsmæssig karakter. Bortvisninger indberettes til Ordens- og Etiketteudvalget. Udvalget vurderer ophævelse eller ikendelse af yderligere sanktioner.

En spiller kan indbringe alle sanktioner for klubbens Ordens- og Etiketteudvalg med henblik på prøvelse af sanktionens berettigelse. Indbringelse har ikke opsættende virkning.

Ordens- og Etiketteudvalget kan ophæve/mildne eller stadfæste sanktionen og evt. ikende yderligere sanktioner.

Ved gentagne overtrædelser af nærværende regler vil Ordens- og Etiketteudvalget vurdere, om karantænen evt. skal forlænges, eller overtrædelsen er af så grov karakter, at det medfører eksklusion af klubben. Endelig beslutning herom tages af klubbens bestyrelse under hensyntagen til DGUs regler på området.

Dresscode hvid icon

Dresscode


Lübker Golf Klub ønsker at tage hensyn til de traditioner, der er forbundet med golfspillet.


Det forventes, at du har almindeligt pænt tøj på, når du færdes på golfbanen. Derfor ønsker vi ikke undertrøjer, fodboldtrøjer, soltoppe, korte shorts, badeshorts, joggingtøj eller lignende på vores bane.

Tak for din forståelse.